Obchodní podmínky

Článek I.
Vymezení pojmů

1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je společnost inovatronic s.r.o. se sídlem Súhvezdná 1430/44, 82102 Bratislava, Slovensko IČO: 47531592, DIČ: 2023954537, IČ DPH: SK2023954537
2. Prodávajícím je společnost inovatronic s.r.o. se sídlem Súhvezdná 1430/44, 82102 Bratislava, Slovensko, IČO: 47531592, DIČ: 2023954537, IČ DPH: SK2023954537
3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.evpartner.sk je společnost inovatronic s.r.o. se sídlem Súhvezdná 1430/44, 82108 Bratislava, Slovensko, IČO: 47531592, DIČ: 2023954537, IČ DPH: SK2023954537.
4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněné na stránkách e-shopu.
7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace, jakož i telefonické komunikace.

Článek II.
Cena
1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20 % DPH.
2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

Článek III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro správné vyřízení objednávky je nutné vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.
3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.
4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generován e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odstavce 3. tohoto článku.
5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část v lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupné u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které není možné realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující uvede nepřesné údaje v objednávce nebo na jeho uvedené e-mailové adrese se nepodaří zaslat potvrzující e-mail o přijetí objednávky nebo pokud se nepodaří ověřit telefonicky objednávku nebo identitu kupujícího. Pokud již byla kupujícím provedena platba nebo její část, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, a to bankovním převodem na účet uvedený kupujícím v objednávce, do 14 dnů ode dne stornování objednávky.
7. V případě, že do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky e-shopem nekontaktuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky a nedojde ke shodě, je smlouva považována za neplatnou. V takovém případě je prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zpět kupujícímu do 14 dnů od doručení neplatné objednávky.

Článek IV.
Způsob doručení zboží

1. Způsob doručení záleží na rozhodnutí kupujícího uvedeném v objednávce.
2. V případě platby předem zboží prodávající zašle nebo doručí způsobem nebo prostřednictvím přepravce, který si kupující vybral v objednávce.
3. V případě, že kupující vybere platbu na dobírku, bude zboží doručeno prostřednictvím přepravce, který si vybere prodávající.
4. Kupující je povinen zboží převzít na uvedené adrese a doručení potvrdit podpisem a/nebo podpisem a razítkem. Počítá se s tím, že kupující nebo osoba oprávněná zboží převzít je přítomna na uvedené adrese v den doručení zboží.
5. V případě, že přepravce nemůže zboží předat kupujícímu z důvodů, které leží na straně kupujícího (nevyzvednutí zboží na poště, nesmyslné či neúplné adrese), je prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů na zaslání zboží kupujícímu podle aktuální platné ceny dopravy.


8. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu v souladu s ustanovením §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. a také náklady náležitě prokázané na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než mu bude doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.
9. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
10. Náklady na vrácení prostřednictvím služby reklamační asistent činí 100 kč včetně DPH. Tato částka bude kupujícímu zaúčtována v dobropise a odpovídajícím způsobem odpočtena od částky určené k refundaci.
11. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby vymezené v §7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
12. Spotřebitel nese jakékoliv snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho užíváním nad rámec potřebného pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Článek X.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Za smluvní strany se považuje prodávající a kupující. Kupující je povinen:
- převzít objednané zboží,
- zaplatit za zboží dohodnutou odměnu prodávajícímu,
- prověřit nedotčenost obalu resp. i samotné zboží při jeho převzetí. Jakékoliv zjištěné nedostatky je kupující povinen oznámit příslušnému přepravci a rovněž prodávajícímu, a to bezprostředně ihned po zjištění takového poškození.
5. Prodávající je povinen dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a za dohodnutou cenu, spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty k zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

Článek XI.
Ochrana osobních údajů a podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je společnost inovatronic s.r.o. se sídlem Souhvězdí 1430/44, 82108 Bratislava, IČO: 47531592, DIČ: 2023954537, IČ DPH: SK2023954537 (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: inovatronic s.r.o. Souhvězdí 1430/44, 82108 Bratislava
email: info@evpartner.sk
telefon: 02/2220 5412
3. Osobními údaji se rozumí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jedno nebo více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce Jmenuje odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji odpovědné osoby jsou:
Patrik Macko, info@evpartner.sk

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je řádné plnění a doručení provedené objednávky
2. Účelem zpracování osobních údajů je plnění dodání zboží ve smyslu uzavřené objednávky.
3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl/la svůj výslovný souhlas.
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle § 13 odst. 1 písm. b) Zákona,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních oznámení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) Zákona,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních oznámení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednání zboží nebo služby.
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních oznámení a výkon dalších marketingových aktivit.

IV. Doba uchovávání osobních údajů
1. Správce uchovává osobní údaje maximálně po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) a po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu (společnost Shoptet s.r.o.) a další služby související s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby, společnost Heureka shopping s.r.o. za účelem odeslání dotazníku spokojenosti.
1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v Zákoně máte
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
• právo na přístup k svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
• právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 Zákona,
• právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,
• právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 Zákona,
• právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména bezpečnostními dveřmi a zámky na adrese, kde jsou tyto údaje uchovány.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
4. Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

Článek XII.
Náhrada škody při nepřevzetí zboží
1. Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násled. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal v určené lhůtě k odběru. Odbernou lhůtu určuje přepravce, který kupujícího na odberní lhůtu upozorní prostřednictvím e-mailu nebo SMS. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm, a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
2. Při určování výše náhrady škody, prodávající bere v úvahu především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jako i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.
3. Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody podle ust. 1. této části smluvních podmínek, pokud si podle uvážení prodávajícího vymáhání náhrady škody na základě této podmínky zájmově nepřijde. Dále má prodávající právo neuplatnit si právo na náhradu škody také v případě, že je kupující zdrženlivý s realizací předmětné objednávky, a to zejména v případě, že si kupující nevyzvedne zásilku na poště, která je k odběru k dispozici delší dobu než jeden týden. Kupující nemá nárok na náhradu škody, pokud prodávající v určené lhůtě nevyzvedne balík na poště a prodávající ho vrátí prodávajícímu. Tato lhůta bude prodávajícím stanovena výzvou kupujícímu e-mailem nebo SMS.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky a s nimi související informace jsou platné a účinné od 25.5.2018 a nahrazují všechny předchozí verze obchodních podmínek. Podmínky neplatí pro případ, kdy je kupující fyzickou osobou, která jedná při uzavírání a plnění smlouvy mimo svou obchodní činnost nebo mimo rámec své podnikatelské činnosti. Pro tyto osoby platí příslušné ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Článek XIV.
Závěrečné ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024.