Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je společnost inovatronic s.r.o. se sídlem Súhvezdná 1430/44, 82102 Bratislava, Slovensko, IČO: 47531592, DIČ: 2023954537, IČ DPH: SK2023954537 (dále jen: "provozovatel").
2. Kontaktní údaje provozovatele jsou
adresa: inovatronic s.r.o., Súhvezdná 1430/44, 82102 Bratislava, Slovensko
email: info@evpartner.sk
telefon: 02/2220 5412
3. Osobními údaji se rozumějí všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, umístění, síťový identifikátor nebo odkazem na jednoho nebo více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.
4. Provozovatel jmenoval zodpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji zodpovědné osoby jsou:
Patrik Macko, info@evpartner.sk

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je řádné plnění a doručení provedené objednávky.
2. Účelem zpracování osobních údajů je plnění dodání zboží v souladu s uzavřenou objednávkou.
3. Ze strany provozovatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
• plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 odst. 1 písm. b) Zákona,
• oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních oznámení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) Zákona,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních oznámení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany provozovatele plnit,
• zasílání obchodních oznámení a výkon dalších marketingových aktivit.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1. Provozovatel uchovává osobní údaje maximálně
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
- po dobu, dokud není odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejpozději 5 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu (společnost Shoptet s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby, společnost Heureka shopping s.r.o. za účelem odeslání dotazníku spokojenosti.
1. Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v Zákoně máte
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
• právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
• právo na opravu osobních údajů podle § 22 Zákona, případně omezení zpracování podle § 24 Zákona,
• právo na výmaz osobních údajů podle § 23 Zákona,
• právo vznést námitku proti zpracování podle § 27 Zákona,
• právo na přenositelnost údajů podle § 26 Zákona,
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Provozovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména bezpečnostními dveřmi a zámky na adrese, kde jsou tyto údaje uloženy.
3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste se seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši emailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/a.
4. Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 1.6.2023