Reklamační podmínky

Reklamační podmínky internetového obchodu (e-shopu) - Nedílná součást obchodních podmínek

Článek I
Postup při reklamaci zboží

1. Stáhněte a vyplňte tento dokument na počítači.
2. Vyplněný dokument nám, prosím, zašlete na e-mailovou adresu info@evpartner.cz s předmětem „Reklamace + číslo objednávky“
3. Počkejte na zaevidování Vaší žádosti a na další instrukce, které Vám zašleme na e-mailovou adresu.

Článek II
Znění reklamačních podmínek

 1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodejce a které je vlastnictvím kupujícího.1. Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodejce a které je vlastnictvím kupujícího.

2. V případě, že vlastnické právo ještě nepřešlo z prodávajícího na kupujícího, prodávající si v souladu s platnou legislativou vyhrazuje právo reklamaci vyřídit až po úplné úhradě v souladu s § 151a a násl. Občanského zákoníku.

3. Pokud je kupující spotřebitel (fyzická osoba, která nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání), na veškeré nabízené zboží se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak a postupuje se v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele a Občanským zákoníkem a těmito reklamačními podmínkami. Pokud kupující není spotřebitel, postupuje se v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku a záruční doba je 1 rok, pokud není u zboží uvedeno jinak a na tyto reklamační podmínky se nevztahuje uplatněná reklamace. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího, pokud si zboží kupující přebírá osobně v den jeho převzetí.

4. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bezodkladně u prodávajícího, a to ihned po zjištění vady.

5. V případě zjištění poškození nebo nefunkčnosti konkrétního zboží či jeho součástí je kupující v případě nároku uplatnění reklamace povinen zaslat toto zboží v celosti se vším příslušenstvím či doplňky a součástmi tak, jak mu bylo prodávajícím dodáno.

6. Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené následujícím užíváním:a. k vadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím,b. nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než bylo uvedeno v návodu k používání,c. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží,d. zanedbáním péče a údržby o zboží,e. poškozením zboží nadměrným zatěžováním,f. používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

7. Ze zodpovědnosti za vady jsou také vyňaty vady, které vznikly při živelní pohromě.

8. Zodpovědnost za vady se také nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním zboží. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze ji reklamovat.

9. Reklamované zboží doporučujeme pečlivě zabalené a postupovat podle pokynů uvedených v článku I reklamačních podmínek.

10. Prodávající potvrdí přijetí reklamace a vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě. Za den uplatnění reklamace se považuje den jejího doručení prodávajícímu. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o vyřízení reklamace bude zasláno elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu spotřebitele.

11. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, v složitých případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace. V odůvodněných případech, zejména pokud je vyžadováno složité technické zhodnocení zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace vyřídí reklamaci prodávající ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí 30denní lhůty na vyřízení reklamace má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena plná částka za zboží nebo má právo na výměnu zboží za nové.

12. Práva kupujícího při uplatňování reklamace:

  1. při odstranitelné chybě má kupující právo, aby ta byla odstraněna bezplatně, řádně a včas. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající. Kupující může požadovat místo opravy vady (opravy) výměnu vadné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou neúměrné náklady s ohledem na cenu zboží nebo závažnost chyby,
  2. při výskytu neodstranitelné chyby, která brání řádnému užívání věci na daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) nebo slevu z ceny,
  3. reklamace je považována za vyřízenou, pokud se skončí reklamační řízení předáním reklamovaného zboží, jeho výměnou nebo vrácením kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo jejím odůvodněným zamítnutím.

13. Nepoškození zboží, resp. neporušenost obalu (podle pokynů při přebírání zboží) je nutné zkontrolovat při přebírání zboží, neboť zboží při přepravě se může poškodit, doporučujeme kupujícím rozbalit zboží a prohlédnout si ho v přítomnosti dopravce. Vaším podpisem kurýrovi prohlašujete, že obal je nepoškozený.

Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí obchodních podmínek, a prodávající si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit i bez předchozího upozornění kupujícího.

Datum aktualizace: 1.1.2024